Môn học trao đổi

11/10/2017

Dựa trên chương trình của đối tác và ngành học tại UEH, sinh viên sẽ lựa chọn các môn học phù hợp cho năm học của mình.