Giới thiệu quản lý khoa học

22/09/2016

I. Chức năng

            1. Tham mưu và xây dựng kế hoạch, tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động quản lý khoa học; khuyến khích, hỗ trợ công chức, viên chức tham gia nghiên cứu khoa học.

            2. Xây dựng kế hoạch, chiến lược và tổ chức các hoạt động phát triển quan hệ hợp tác quốc tế.

 

II. Nhiệm vụ

            1. Tham mưu và triển khai, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế. Tham gia xây dựng chiến lược định hướng đại học nghiên cứu và chiến lược quốc tế hóa đại học.

            2. Quản lý nhà nước về nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học - công nghệ của các đơn vị thuộc Trường.

3. Triển khai kế hoạch nghiên cứu, tư vấn khoa học của Trường. Đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và tư vấn khoa học. Tổ chức chỉ đạo, quản lý và đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Tham gia tổ chức các cuộc thi học thuật trong sinh viên.

            4. Tiếp nhận và triển khai các dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Bộ, địa phương, cơ sở và nghiên cứu hàn lâm quốc tế. Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án, đề án, các đề tài nghiên cứu khoa học.

            5. Tổ chức và quản lý công tác biên soạn, biên dịch và thẩm định giáo trình, tài liệu học tập phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại Trường.

            6. Tổ chức tư vấn chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học kinh tế trong và ngoài nước cho Đảng, Nhà nước, địa phương và các công ty, doanh nghiệp.

            7. Chịu trách nhiệm chính tổ chức các hội thảo, sinh hoạt khoa học của Trường. Quản lý công tác biên tập tài liệu, biên tập và xuất bản kỷ yếu hội thảo khoa học.

            8. Phụ trách các công tác quản lý tài sản trí tuệ tại Trường; thống kê và tính số giờ hoạt động khoa học của giảng viên. Hỗ trợ hồ sơ khoa học cho việc xét đề nghị các danh hiệu NGND, NGƯT; chức danh GS, PGS, GVC, CVC trong Trường.

            9. Phối hợp các đơn vị có liên quan mở rộng quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực khoa học và công nghệ để tiếp nhận các đơn đặt hàng, đấu thầu, nghiên cứu các chương trình, đề tài nghiên cứu và dự án khoa học.

            10. Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế, quốc tế hóa của các đơn vị thuộc Trường

            11. Lập chương trình và tổ chức thực hiện quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế. Mở rộng quan hệ và phát triển các loại hình hợp tác quốc tế. Đầu mối xúc tiến hợp tác quốc tế nhằm củng cố quan hệ quốc tế truyền thống, phát triển quan hệ quốc tế mới.

            12. Thực hiện công tác quản lý nhà nước các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, dự án hợp tác quốc tế. Đầu mối chuẩn bị hồ sơ, đề án thành lập, báo cáo thực hiện và triển khai đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo việc thực hiện các chương trình, dự án. Quản lý các chương trình đào tạo ngắn hạn và giao lưu văn hóa của các trường nước ngoài tại Trường.

            13. Chuẩn bị, tổ chức các buổi làm việc và ghi chép biên bản các phiên làm việc giữa lãnh đạo Trường với các đoàn khách nước ngoài. Tiếp nhận, soạn thảo, chuyển ngữ và gửi các tài liệu, thư, điện tín phục vụ cho các hoạt động quan hệ quốc tế theo yêu cầu của Ban giám hiệu.

            14. Chịu trách nhiệm chính tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học: hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề, tọa đàm quốc tế; tổ chức các buổi báo cáo về nội dung hoạt động của các đoàn và cá nhân được Trường cử đi nước ngoài về.

            15. Tổ chức lưu trữ, thống kê, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế theo đúng quy định hiện hành. Tham gia quản lý sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại Trường.

            16. Làm thủ tục visa nhập cảnh; lập chương trình các đoàn nước ngoài đến Trường làm việc; tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, tham quan du lịch, bảo đảm hoạt động cho khách nước ngoài thuận lợi, an toàn, đúng quy định. Tiếp nhận quà tặng và chuẩn bị quà tặng cho khách nước ngoài.

            17. Hỗ trợ các đơn vị trong Trường triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Chủ trì xây dựng quy trình, quy chế, soạn thảo các quy định thuộc lĩnh vực khoa học và hợp tác quốc tế. Phối hợp xây dựng, rà soát chương trình đào tạo và khai thác các chương trình đào tạo tiên tiến.

            18. Tổ chức và quản lý Quỹ nghiên cứu hàn lâm của Trường, hỗ trợ công nhận và quyết toán bài báo quốc tế của Giảng viên, NCS và nhà nghiên cứu trong trường. Hỗ trợ thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh và điều phối sử dụng phòng nghiên cứu dành nhóm nghiên cứu mạnh.

            19. Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo về hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế theo quy định.

            20. Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường.

            21. Quản trị hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

          22. Thực hiện những công việc khác được Hiệu trưởng phân công.