Giới thiệu quản lý khoa học

22/09/2016

Hoạt động quản lý khoa học:

 

-Quản lý các đầu việc chung về QLKH;

-Quản lý đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp bộ và tương đương;

-Quản lý tổ chức biên soạn, biên dịch và thẩm định giáo trình, tài  liệu dành cho NCKH, giảng dạy;

-Hỗ trợ hồ sơ khoa học GS, PGS, NGND, NGUT, GVC, CVC;

-Quản lý đề tài cấp trường và tương đương;

-Thống kê và tính số giờ hoạt động khoa học của GV;

-Quản lý hoạt động khoa học của SV, học viên cao học, NCS.