Thông báo về việc triển khai đăng ký đề tài NCKH cấp Trường nhằm công bố quốc tế năm 2016

19/10/2016

Nhằm thực hiện Chiến lược nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo định hướng tăng cường nghiên cứu hàn lâm và công bố quốc tế và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo, Ban Giám Hiệu nhà trường đề nghị các trưởng đơn vị triển khai việc đăng ký đề tài NCKH cấp Trường nhằm công bố quốc tế năm 2016 như sau:

-         Các đơn vị và cá nhân đăng ký thực hiện phải gửi đề xuất nghiên cứu theo mẫu cho phòng QLKH-HTQT trước ngày 15/12/2015.

-         Hội đồng sơ tuyển đề xuất nghiên cứu sẽ đánh giá và xét chọn các đề xuất. Những đề xuất nghiên cứu được chọn sẽ được thông báo cho chủ nhiệm làm thuyết minh chi tiết theo mẫu, nộp cho phòng QLKH-HTQT (bản giấy và bản điện tử) trước ngày 31/1/2016.

-         Đề tài đăng ký không được trùng lắp với luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ và các đề tài NCKH khác đã được công bố, nghiệm thu.

-         Các biểu mẫu, yêu cầu đối với đề tài xem tại Thông báo số 1329/TB-ĐHKT-QLKH ngày 23/9/2014.

Mọi chi tiết có liên quan xin liên hệ Phòng QLKH-HTQT, điện thoại: 38.274.991, gặp cô Hà, email: vuminhha@ueh.edu.vn.

Đề nghị các đơn vị thuộc Trường triển khai nội dung thông báo này và phối hợp với Phòng QLKH-HTQT thực hiện đúng tiến độ quy định./-