Kế hoạch tổ chức Lễ phát động nghiên cứu khoa học sinh viên UEH năm 2017

16/09/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số: 1577/KH-ĐHKT-QLKH

TP. Hồ Chí Minh, ngày  16 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ phát động nghiên cứu khoa học sinh viên UEH năm 2017


Căn cứ Quy chế nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường Đại học và Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3421/QĐ-ĐHKT- QLKH  ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Theo đề xuất của Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế, Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động phong trào học tập và nghiên cứu khoa học UEH năm 2017 với nội dung như sau:

1. Mục đích

Lễ phát động được tổ chức nhằm công bố Giải thưởng “Nhà kinh tế trẻ UEH” năm 2017; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên Trường; trao đổi kinh nghiệm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên; và phát hiện, giải đáp kịp thời các thắc mắc, nhu cầu liên quan của sinh viên.

2. Yêu cầu

Lễ phát động được tổ chức dưới thống nhất của Ban Chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ giữa Phòng QLKH - HTQT, Đoàn trường, Ban Chủ nhiệm Khoa và Thư viện.

3. Công tác tổ chức

3.1.    Ban chỉ đạo

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban

TS. Trần Mai Đông

Trưởng P. QLKH-HTQT

Phó ban

ThS. Phan Ngọc Anh

Bí thư Đoàn Trường

Thành viên

3.2.    Ban tổ chức

PGS.TS. Trần Tiến Khai

Phó Trưởng P. QLKH-HTQT

Trưởng ban

ThS. Đặng Thị Bạch Vân

Trưởng B. HT-NCKH-QHQT 

Phó ban

ThS. Nguyễn Quang Huy

P. QLKH-HTQT

Thành viên

SV Nguyễn Minh Trung

Phó B. HT-NCKH-QHQT

Thành viên

SV Phạm Tiến Quyết

B. HT-NCKH-QHQT

Thành viên

 

 

Các sinh viên là thành viên, cộng tác viên của Ban Học tập - Nghiên cứu khoa học - Quan hệ quốc tế Đoàn trường là thành viên Ban Tổ chức.

4. Thành phần tham dự

-      Lãnh đạo Thành Đoàn, Hội Sinh viên TP.HCM;

-      Lãnh đạo Trường, lãnh đạo các Khoa và đơn vị chức năng có liên quan;

-      Ban HT-NCKH-QHQT Đoàn trường; Hội Sinh viên trường; Ban HT-NCKH Đoàn, Hội các khoa;

-      Các đơn vị, cá nhân và khoảng 800 sinh viên có quan tâm.

5. Thời gian và địa điểm Hội nghị phát động

-      Thời gian : 18g00 đến 20g30, thứ 7, ngày 8 tháng 10 năm 2016

-      Địa điểm: Hội trường B322, Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10

6. Nội dung Hội nghị phát động

-      Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2015 - 2016;

-      Giới thiệu chuỗi hoạt động 2016 - 2017;

-      Triển khai những nội dung nghiên cứu khoa học mới năm 2017;

-      Talkshow trao đổi kinh nghiệm khơi dậy niềm đam mê NCKH của SV;

-      Phát động NCKH SV năm 2017

-      Phổ biến thể lệ giải Nhà Kinh tế trẻ 2017 và các giải thưởng có liên quan.

7. Tiến độ thực hiện

Từ ngày 22/8/2016 - 01/9/2016

 

Duyệt kế hoạch.

Từ ngày 01/9/2016 - 10/9/2016

 

Họp Ban tổ chức phân công công việc.

Từ ngày 11/9/2016 - 25/9/2016

 

Họp sơ kết công tác chuẩn bị Hội nghị.

Ngày 08/10/2016

 

Tổ chức Lễ phát động.

8. Kinh phí

Kinh phí tổ chức (Bản dự toán kinh phí lập kèm) được trích từ mục NCKH Sinh viên trong Dự toán chi hoạt động 2016 của Phòng QLKH - HTQT.

 

 

Nơi nhận:

-       BGH (để báo cáo);

-       BCĐ và BTC;

-       Các đơn vị liên quan;

-       Lưu: VT, QLKH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đã ký và đóng dấu

 

 

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài