Giới thiệu

02/10/2016

Hoạt động Hợp tác quốc tế:

- Hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Hợp tác trong các chương trình trao đổi giáo viên và sinh viên;

- Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Phát triển và mở rộng quan hệ hợp tác với đại học các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm khai thác tối đa các nguồn lực khoa học của các bên từ hợp tác quốc tế;

- Liên kết đào tạo với các trường đại học danh tiếng trên thế giới để chuẩn hóa chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế;

- Xây dựng một số chương trình đào tạo quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh từ bậc đại học, thạc sỹ đến tiến sỹ để có thể liên thông được với các trường đại học trong khu vực và thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sinh viên trong nước cũng như sinh viên quốc tế tại Việt Nam;

- Tổ chức thực hiện các chương trình trao đổi giáo viên, trao đổi sinh viên để giáo viên và sinh viên có cơ hội học hỏi, trao đổi nghiên cứu và giao lưu văn hóa;

- Tăng cường cử giảng viên, cán bộ quản lý ra nước ngoài học tập, giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời mở rộng việc nhận chuyên gia các nước đến trường để giảng dạy và nghiên cứu nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ của trường có cơ hội tiếp cận và hòa nhập trình độ khoa học kỹ thuật của khu vực và thế giới;

- Tiếp nhận các sinh viên quốc tế đến học tập và giao lưu trao đổi để xây dựng một môi trường học tập quốc tế ngay tại trường;

- Phối hợp với các trường đối tác nước ngoài tổ chức các buổi hội thảo khoa học quốc tế, báo cáo chuyên đề (seminar) để trao đổi các nghiên cứu khoa học và phát triển các chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo việc dạy và học của đội ngũ giảng viên, chất lượng quản lý của đội ngũ nhà trường.