Thông báo về việc tham gia đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017

27/02/2016

Theo Quyết định số 453/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2017, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được giao tuyển chọn 08 đề tài do NSNN tài trợ.

Căn cứ Công văn số 630/BGDĐT-KHCNMT ngày 22 tháng 02 năm 2016 về việc hướng dẫn đề xuất đề tài và tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017,  Ban Giám hiệu trân trọng thông báo đến các đơn vị, các GV-CBVC tham gia đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2017 như sau:

1.      Điều kiện tham gia tuyển chọn:

-         Các GV-CBVC thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, có trình độ từ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.

-         Có ít nhất 01 công trình công bố trên tạp chí khoa học trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu hoặc lĩnh vực gần với đề tài, hoặc chủ trì đề tài cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu thuộc lĩnh vực nghiên cứu.

-         Tại thời điểm tuyển chọn không là chủ nhiệm đề tài hoặc dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc đang bị xử lý theo hình  thức thanh lý và phải bồi hoàn kinh phí được cấp từ ngân sách nhà nước.

-         Nhóm nghiên cứu tối thiểu gồm 5 thành viên, tối đa là 10 thành viên

2.      Tiến độ thực hiện:

-         Các cá nhân gửi đề xuất đế tài KHCN cấp Bộ (Mẫu 1, Phụ lục I tại Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010) về Phòng QLKH-HTQT trước ngày 12/3/2016.

-         Trường thành lập Hội đồng và tổ chức xác định danh mục đề xuất đề tài của Trường và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo xét chọn trước ngày 15/3/2016.

-         Các cá nhân xây dựng thuyết minh (Mẫu 4, Phụ lục I tại Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010) và gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ năm 2017 cho Phòng QLKH-HTQT trước ngày19/4/2016.

-         Trường sẽ thành lập Hội đồng và tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì theo quy định tại Thông tư 12 và gửi kết quả tuyển chọn về Bộ Giáo dục và Đào tạo để thẩm định.

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ theo mẫu và gửi: 01 bản in (có chữ ký) về Phòng QLKH-HTQT (cô Hà) 01 bản qua email: vuminhha@ueh.edu.vn.

3.      Một số lưu ý:

-         Trên cơ sở định hướng mục tiêu, dự kiến kết quả, sản phẩm của đề tài, bản Thuyết minh phải được lập đầy đủ và chi tiết tất cả các mục, nêu rõ được tên sản phẩm của đề tài, số lượng, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chủ yếu đối với sản phẩm, địa chỉ ứng dụng, dự toán kinh phí phù hợp với mục tiêu, nội dung nghiên cứu, tiến độ thực hiện, phù hợp với quy định liên quan về kinh phí đề tài, nêu rõ nguồn kinh phí (từ ngân sách Nhà nước, từ các nguồn hỗ trợ khác), v.v…

-         Bản thuyết minh đề tài thể hiện rõ sự gắn kết với đào tạo sau đại học (cao học, nghiên cứu sinh) và khả năng công bố các kết quả nghiên cứu (trên tạp chí của Hội đồng chức danh GSNN, tạp chí đạt chuẩn SCOPUS…) sẽ được ưu tiên tuyển chọn.

-         Các thuyết minh đề tài tham gia tuyển chọn sẽ được gửi cho các phản biện đánh giá cụ thề và chi tiết, đảm bảo hình thức và nội dung cho một đề cương nghiên cứu khoa học

-         Thời gian nghiên cứu đề tài: không quá 24 tháng

-         Kinh phí đề tài: Do cá nhân đề xuất phù hợp với mục tiêu nghiên cứu đề tài

-         Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ theo mẫu

Mọi chi tiết có liên quan xin liên hệ Phòng QLKH-HTQT, điện thoại: 38.295.603 (cô Lệ hoặc cô Hà).

Đề nghị các đơn vị thuộc Trường triển khai nội dung thông báo này và phối hợp với Phòng QLKH-HTQT thực hiện đúng tiến độ quy định.