Thông báo về việc khuyến khích viết và bảo vệ đề tài NCKH cấp Trường bằng tiếng Anh

19/06/2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

Số: 836/TB-ĐHKT-QLKH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2014

   

THÔNG BÁO

V/v khuyến khích viết và bảo vệ đề tài NCKH cấp Trường bằng tiếng Anh

_____________________

Trong bối cảnh nhà trường đang hoàn thành các bước chuẩn bị để thực hiện chương trình tiên tiến từ năm 2015 và tiến đến hội nhập với hệ thống đào tạo trong khu vực và thế giới, kỹ năng tiếng Anh của giảng viên, cán bộ viên chức (GV-CBVC) trong Trường ngày càng được nâng cao.

Nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học đi vào hướng hàn lâm và công bố quốc tế, nhà trường ra thông báo chính thức khuyến khích GV-CBVC trong Trường được viết và bảo vệ đề tài NCKH cấp Trường bằng tiếng Anh.

Các quy trình làm việc và thủ tục khác tuân theo những quy định hiện hành của Trường về việc quản lý các đề tài NCKH cấp Trường.

Kính đề nghị các Viện, Phòng, Ban chức năng, Khoa đào tạo phổ biến đến các GV-CBVC biết để thực hiện.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                        TL. HIỆU TRƯỞNG

 -  BGH (để báo cáo);                                                                                                              TRƯỞNG PHÒNG QLKH-HTQT

 -  Các đơn vị trong Trường;                                                                                                                        (đã ký)                                          

 -  Lưu: VT, QLKH.

                                                                                                                                                       PGS.TS. Hồ Viết Tiến